Üyelik

Dernek Üyeliği Üye Olma Koşulları

Madde 5 –
a) TKD’ye; kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon, bilgi-belge yönetimi veya arşivcilik öğrenimi görmüş veya görmekte olanlar ile bilgi-belge merkezi çalışanları ve kütüphaneciliğe ilgi duyanlar üye olabilir.
b) Üye olmak için, TKD’ye yazılı olarak başvurmak ve Şubeler tarafından belirlenecek olan yıllık üyelik aidatını ödemeyi ve başvuru sırasında verilecek olan Anatüzük hükümleri ile Anatüzüğün 4 üncü Maddesinde yer alan “Mesleki Ahlak İlkeleri”ne uyulacağını taahhüt etmek gerekir.
c) Üyelik talebinde bulunan kişi 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmalıdır.
ç) İstekli kişi, dernek kurma ve derneklere üye olma haklarından, yasalar uyarınca, geçici veya sürekli olarak yasaklanmamış bulunmalıdır.
d) TKD’ye, ayrıca, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon, bilgi-belge yönetimi, arşivcilik veya yayıncılık alanında hizmet veren tüzel kişiler de üye olabilirler.
e) TKD’ye Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile TKD Şubelerinin önerisi ve TKD Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla onursal üye kabul edilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Madde 5A –
a) Derneğe tüzel kişilerin üye olması durumunda, tüzel kişi adına TKD Şube Genel Kurulu’nda sadece bir kişi, tüzel kişiliği temsilen oy kullanır.
b) Kurumsal üyeler için yıllık aidat asil üyenin yıllık aidatının 20 katından az olamaz.

Üye Kayıt İşlemleri

Madde 6 – TKD’ye üye olmak isteyenler, yazılı olarak, ikametgâhlarının bulunduğu il veya ilçedeki Şubeye başvurur. Eğer ikamet ettikleri il veya ilçede Şube yoksa üyelik başvurusu en yakın il veya ilçedeki Şubeye yapılabilir. Şube Yönetim Kurulları üyelik başvurularını, Ana tüzüğün 5’inci Maddesi doğrultusunda değerlendirip başvurunun kabul veya reddi biçiminde karara bağlayarak sonucu en geç 30 gün içinde, gerekçesi ile birlikte başvuruda bulunan kişiye bildirmek zorundadır. Üyelik başvurusu kabul edilenlerin isimleri, Şubedeki ‘Üye Kayıt Defteri’ne kaydedildikten sonra, üyelik formunun bir kopyasıyla birlikte, en geç 30 gün içerisinde, yazılı olarak Genel Merkeze bildirilir. Genel Merkezde, yeni üyeye bir üye numarası verilerek ‘Genel Üye Kütük Defteri’ne kaydı yapılır.
Not: Üyelikle ilgili ayrıntılı bilgi için ANATÜZÜK’e başvurunuz.

Üyelik formunu indirmek için tıklayınız.